รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทยาพณิชยการ
กลุ่มภาคกลาง

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 ทักษะโปรแกรมกราฟิก ปวช. 3 1
2 ทักษะโปรแกรมฐานข้อมูล ปวช. 3 1
3 ทักษะเทคนิคการนำเสนอขาย ปวช. 3 1
4 ทักษะองค์ประกอบศิลป์สำหรับงานคอมพิวเตอร์ ปวช. 3 1
5 ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวช. 1 1
6 ทักษะคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ ปวช. 1 1
รวม 14