รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอิโตะ
กลุ่มภาคกลาง

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 ทักษะโปรแกรมกราฟิก ปวช. 1 1
2 ทักษะพิมพ์ดีดอังกฤษ ปวส. 1 1
3 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน ปวช. 1 1
4 ทักษะวิชางานเครื่องยนต์เล็กดีเซล ปวช. 1 1
5 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ปวส. 1 1
6 ทักษะเทคนิคการนำเสนอขาย ปวช. 3 1
7 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย ปวช. 1 1
8 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ปวช. 1 1
9 ทักษะวิชางานไฟฟ้ารถยนต์ ปวช. 1 1
10 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ปวช. 1 1
11 ทักษะองค์ประกอบศิลป์สำหรับงานคอมพิวเตอร์ ปวช. 1 1
12 ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปวช. 2 1
13 ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ปวช. 2 1
14 ทักษะวิชางานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน ปวช. 1 1
15 ทักษะระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ปวช. 1 1
16 การประกวดมารยาทไทย ปวช. 4 1
17 การประกวดขับร้องเพลงสตริง ปวช. 1 1
18 ทักษะการประกอบคอมพิวเตอร์และติดตั้งซอฟแวร์ ปวส. 1 1
19 ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน(เน้นโซล่าเซลล์) ปวช. 2 1
รวม 27