รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา
กลุ่มภาคกลาง

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 ทักษะวิชาโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี ปวส. 4 2
2 ทักษะวิชาการบัญชี ปวช. 3 1
รวม 7