รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา
กลุ่มภาคกลาง

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 ทักษะเครื่องดื่มและการผสมเครื่องดื่ม (Classic bartender) ปวช. 1 1
2 ทักษะพิมพ์ดีดอังกฤษ ปวช. 4 1
3 ทักษะโปรแกรมกราฟิก ปวช. 2 1
4 ทักษะวิชางานเครื่องยนต์เล็กดีเซล ปวช. 1 1
5 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย ปวช. 1 1
6 ทักษะเทคนิคการนำเสนอขาย ปวช. 3 1
7 ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ปวส. 2 1
8 ทักษะการสร้างเว็บไซต์ ปวช. 1 1
9 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย ปวส. 1 1
10 ทักษะระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ปวช. 1 1
11 การประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ปวช. 1 1
12 ทักษะวิชางานปรับอากาศยานยนต์ ปวส. 1 1
13 ทักษะคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ ปวส. 2 1
14 การประกวดขับร้องเพลงสตริง ปวช. 1 1
15 ทักษะการใช้โปรแกรมสร้างภาพเคลื่อนไหว ปวช. 3 1
16 การประกวดขับร้องเพลงลูกกรุง ปวช. 1 1
17 ทักษะวิชางานไฟฟ้ารถยนต์ ปวช. 1 1
18 ทักษะองค์ประกอบศิลป์สำหรับงานคอมพิวเตอร์ ปวช. 3 1
19 ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปวส. 2 1
20 ทักษะวิชางานนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น ปวช. 1 1
21 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ปวส. 1 1
22 ทักษะระบบจัดการฐานข้อมูล ปวส. 2 1
23 ประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว ปวส. 6 2
24 ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปวส. 2 1
25 ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ปวช. 3 1
26 ทักษะวิชางานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน ปวช. 1 1
27 การประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่ง ปวส. 1 1
28 ทักษะวิชางานจักรยานยนต์ ปวช. 1 1
29 ทักษะบาร์และเครื่องดื่ม ปวส. 1 1
30 ทักษะประยุกต์ใช้โปรแกรมสื่อประสม ปวส. 3 1
31 ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวส. 3 1
32 ทักษะคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ ปวช. 3 1
33 ทักษะการประกอบคอมพิวเตอร์และติดตั้งซอฟแวร์ ปวส. 1 1
34 ทักษะงานฝึกฝีมือ ปวช. 2 1
35 ทักษะโปรแกรมฐานข้อมูล ปวช. 2 1
36 ทักษะมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ ปวช. 2 1
37 ทักษะการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม ปวส. 1 1
38 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ปวช. 1 1
39 ทักษะพิมพ์ดีดไทย ปวช. 3 1
40 ทักษะการใช้โปรแกรมสร้างภาพเคลื่อนไหว ปวส. 1 1
41 การประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่ง ปวช. 1 1
42 ทักษะวิชางานเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน ปวช. 2 1
43 ทักษะการติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร ปวช. 1 1
44 ทักษะวิชางานเครื่องล่างและส่งกำลังยานยนต์ ปวส. 1 1
45 ประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว ปวช. 4 2
46 ทักษะการควบคุมเครื่องกลไฟฟ้า ปวช. 2 1
รวม 84