รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรม บริหารธุรกิจ
กลุ่มภาคกลาง

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 ทักษะโปรแกรมกราฟิก ปวช. 2 1
2 ทักษะวิชางานเครื่องยนต์เล็กดีเซล ปวช. 1 1
3 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย ปวช. 1 1
4 ทักษะเทคนิคการนำเสนอขาย ปวช. 3 1
5 ทักษะวิชาอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม ปวช. 2 1
6 ทักษะวิชาเครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ปวช. 2 1
7 ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปวช. 3 1
8 ทักษะวิชางานไฟฟ้ารถยนต์ ปวช. 1 1
9 ทักษะองค์ประกอบศิลป์สำหรับงานคอมพิวเตอร์ ปวช. 2 1
10 ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปวช. 5 2
11 ทักษะการออกแบบและเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้นด้วยคอมพิวเตอร์ ปวช. 1 1
12 ทักษะวิชางานนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น ปวช. 1 1
13 ทักษะวิชาการประกอบและตรวจซ่อมเครื่องขยายเสียง ปวช. 2 1
14 ทักษะวิชางานนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ ปวส. 1 1
15 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ปวส. 1 1
16 ประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว ปวส. 2 1
17 ทักษะวิชางานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน ปวช. 1 1
18 ทักษะการใช้โปรแกรมออกแบบงาน 3 มิติ ด้วยโปรแกรม SketchUp Pro 2019 ปวส. 1 1
19 ทักษะวิชางานจักรยานยนต์ ปวช. 1 1
20 ทักษะโปรแกรมมัลติมีเดีย ปวช. 2 1
21 ทักษะประยุกต์ใช้โปรแกรมสื่อประสม ปวส. 2 1
22 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ปวช. 1 1
23 ทักษะพิมพ์ดีดไทย ปวช. 1 1
24 การประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่ง ปวช. 1 1
25 ทักษะวิชางานเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน ปวช. 2 1
26 ทักษะการติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร ปวช. 1 1
27 ทักษะการใช้โปรแกรมออกแบบงาน 3 มิติ ด้วยโปรแกรม SketchUp Pro 2019 ปวช. 2 1
28 ทักษะการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ปวส. 1 1
29 ทักษะวิชาติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียม ปวช. 2 1
30 ทักษะการควบคุมเครื่องกลไฟฟ้า ปวช. 2 1
31 การประกวดมารยาทไทย ปวช. 5 1
รวม 55