รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีบริหารธุรกิจ
กลุ่มภาคกลาง

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 ทักษะโปรแกรมกราฟิก ปวช. 4 1
2 ทักษะเทคนิคการนำเสนอขาย ปวช. 3 1
3 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย ปวช. 1 1
4 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย ปวส. 1 1
5 การประกวดขับร้องเพลงสตริง ปวส. 1 1
6 การประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ปวช. 1 1
7 ทักษะคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ ปวส. 3 1
8 การประกวดขับร้องเพลงสตริง ปวช. 1 1
9 ทักษะธุรกิจค้าปลีก ปวส. 2 1
10 การประกวดขับร้องเพลงลูกกรุง ปวช. 1 1
11 การประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ปวส. 1 1
12 ทักษะระบบจัดการฐานข้อมูล ปวส. 2 1
13 ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ปวช. 4 1
14 การประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่ง ปวส. 1 1
15 ทักษะคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ ปวช. 3 1
16 ทักษะธุรกิจค้าปลีก ปวช. 2 1
17 การเขียนแผนธุรกิจ ปวส. 5 1
18 ทักษะโปรแกรมฐานข้อมูล ปวช. 3 1
19 การประกวดขับร้องเพลงลูกกรุง ปวส. 1 1
20 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ปวช. 1 1
21 ทักษะพิมพ์ดีดไทย ปวช. 3 1
22 ทักษะการใช้โปรแกรมสร้างภาพเคลื่อนไหว ปวส. 2 1
23 การประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่ง ปวช. 2 1
24 การประกวดมารยาทไทย ปวช. 4 1
รวม 52