รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี
กลุ่มภาคกลาง

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 ทักษะวิชาการบัญชี ปวส. 6 1
2 ทักษะวิชาการบัญชี ปวช. 5 1
3 ทักษะวิชาโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี ปวส. 4 2
รวม 15