รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี
กลุ่มภาคกลาง

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 ทักษะพิมพ์ดีดอังกฤษ ปวช. 3 1
2 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน ปวช. 1 1
3 ทักษะวิชางานเครื่องยนต์เล็กดีเซล ปวช. 1 1
4 ทักษะเทคนิคการนำเสนอขาย ปวช. 3 1
5 ทักษะเครื่องทําความเย็น ปวช. 1 1
6 ทักษะมัคคุเทศก์ (สุดยอดมัคคุเทศก์) ปวส. 2 1
7 ทักษะระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ปวช. 1 1
8 ทักษะคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ ปวส. 3 1
9 ทักษะการใช้โปรแกรมสร้างภาพเคลื่อนไหว ปวช. 3 1
10 ทักษะการปฏิบัติการจัดนำเที่ยว ปวส. 2 1
11 ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการจัดนำเที่ยว ปวส. 2 1
12 ทักษะการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ ปวส. 3 1
13 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ปวส. 1 1
14 ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปวส. 12 3
15 ทักษะการใช้โปรแกรมออกแบบงาน 3 มิติ ด้วยโปรแกรม SketchUp Pro 2019 ปวส. 3 1
16 ทักษะวิชาพลังงานทดแทน ปวส. 4 2
17 ทักษะวิชางานจักรยานยนต์ ปวช. 1 1
18 ทักษะประยุกต์ใช้โปรแกรมสื่อประสม ปวส. 3 1
19 ทักษะคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ ปวช. 5 1
20 การเขียนแผนธุรกิจ ปวส. 5 1
21 ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน(เน้นโซล่าเซลล์) ปวช. 3 1
22 ทักษะวิชาสมองกลฝังตัวและ IOT ปวส. 2 1
23 ทักษะพิมพ์ดีดไทย ปวช. 3 1
24 ทักษะการปฏิบัติการจัดนำเที่ยว ปวช. 3 1
25 การประกวดมารยาทไทย ปวช. 4 1
26 ทักษะการควบคุมเครื่องกลไฟฟ้า ปวช. 2 1
27 ทักษะวิชาติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียม ปวช. 4 2
28 ทักษะโปรแกรมกราฟิก ปวช. 3 1
29 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย ปวช. 1 1
30 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ปวช. 1 1
31 ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ปวส. 12 1
32 ทักษะการสร้างเว็บไซต์ ปวช. 3 1
33 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย ปวส. 1 1
34 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน ปวส. 1 1
35 ทักษะมัคคุเทศก์ (มัคคุเทศก์ท้องถิ่น) ปวช. 4 2
36 ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปวช. 3 1
37 ทักษะองค์ประกอบศิลป์สำหรับงานคอมพิวเตอร์ ปวช. 3 1
38 ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปวส. 2 1
39 ทักษะวิชางานนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น ปวช. 2 1
40 ทักษะวิชางานนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ ปวส. 1 1
41 ทักษะการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องต้น ปวช. 3 1
42 การประกวดมารยาทไทย ปวส. 4 1
43 ทักษะระบบจัดการฐานข้อมูล ปวส. 3 1
44 ทักษะวิชางานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน ปวช. 1 1
45 ทักษะโปรแกรมมัลติมีเดีย ปวช. 3 1
46 ทักษะการประกอบคอมพิวเตอร์และติดตั้งซอฟแวร์ ปวส. 1 1
47 ทักษะงานฝึกฝีมือ ปวช. 3 1
48 ทักษะโปรแกรมฐานข้อมูล ปวช. 3 1
49 ทักษะมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ ปวช. 2 1
50 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ปวช. 1 1
51 ทักษะการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม ปวส. 3 1
52 ทักษะการออกแบบและเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ ปวส. 1 1
53 ทักษะการใช้โปรแกรมสร้างภาพเคลื่อนไหว ปวส. 3 1
54 ทักษะวิชางานเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน ปวช. 2 1
55 ทักษะการติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร ปวช. 1 1
56 ทักษะการใช้โปรแกรมออกแบบงาน 3 มิติ ด้วยโปรแกรม SketchUp Pro 2019 ปวช. 3 1
57 ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการจัดนำเที่ยว ปวช. 2 1
58 ทักษะการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ปวส. 1 1
รวม 157