รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ
กลุ่มภาคกลาง

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 ทักษะโปรแกรมกราฟิก ปวช. 3 1
2 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ปวส. 1 1
3 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ปวส. 1 1
4 ทักษะเทคนิคการนำเสนอขาย ปวช. 3 1
5 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย ปวช. 1 1
6 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ปวช. 1 1
7 ทักษะระบบจัดการฐานข้อมูล ปวส. 3 1
8 ทักษะการสร้างเว็บไซต์ ปวช. 3 1
9 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย ปวส. 1 1
10 ทักษะการใช้โปรแกรมออกแบบงาน 3 มิติ ด้วยโปรแกรม SketchUp Pro 2019 ปวส. 3 1
11 ทักษะคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ ปวช. 3 1
12 ทักษะคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ ปวส. 3 1
13 ทักษะการใช้โปรแกรมสร้างภาพเคลื่อนไหว ปวช. 3 1
14 ทักษะโปรแกรมฐานข้อมูล ปวช. 3 1
15 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ปวช. 1 1
16 ทักษะองค์ประกอบศิลป์สำหรับงานคอมพิวเตอร์ ปวช. 3 1
17 การประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่ง ปวช. 1 1
18 ทักษะการใช้โปรแกรมสร้างภาพเคลื่อนไหว ปวส. 3 1
19 ทักษะการใช้โปรแกรมออกแบบงาน 3 มิติ ด้วยโปรแกรม SketchUp Pro 2019 ปวช. 3 1
รวม 43