รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยเทคโนโลยีชลพินิจ
กลุ่มภาคกลาง

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 ทักษะเทคนิคการนำเสนอขาย ปวช. 3 1
2 ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปวส. 2 1
3 ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปวช. 6 2
รวม 11