รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิบูลย์บริหารธุรกิจ รามอินทรา
กลุ่มกรุงเทพมหานคร

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย ปวช. 1 1
2 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ปวช. 1 1
รวม 2