รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิบูลย์บริหารธุรกิจ รามอินทรา
กลุ่มกรุงเทพมหานคร

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 ประเภทที่ 5 สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปวช. 4 2
2 ประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว ปวช. 7 3
รวม 11