รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
กลุ่มกรุงเทพมหานคร

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 ทักษะวิชางานพัลส์และดิจิตอล ปวช. 2 1
2 ทักษะวิชาไมโครคอนโทรลเลอร์ ปวช. 3 1
3 ทักษะวิชาอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม ปวช. 3 1
4 ทักษะวิชาเครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ปวช. 2 1
5 ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปวช. 30 10
6 ทักษะวิชาการประกอบและตรวจซ่อมเครื่องขยายเสียง ปวช. 2 1
7 ทักษะงานฝึกฝีมือ ปวช. 2 1
8 ประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว ปวช. 5 1
รวม 49