รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
กลุ่มกรุงเทพมหานคร

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 การประกวดขับร้องเพลงสตริง ปวส. 2 1
2 การประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่ง ปวส. 1 1
3 การประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ปวช. 2 1
4 การประกวดขับร้องเพลงสตริง ปวช. 2 1
5 การประกวดขับร้องเพลงลูกกรุง ปวช. 2 1
6 การประกวดขับร้องเพลงลูกกรุง ปวส. 1 1
7 การประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่ง ปวช. 1 1
รวม 11