ประกาศผลอย่างเป็นทางการ

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์และกีฬา

สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ปีการศึกษา 2565 ระดับภาค กลุ่มภาคกลาง

ที่ รายวิชา ชื่อ-นามสกุล สถานศึกษา เกียรติบัตร
1 การประกวด VR Beauty Queen นายจิรภัทร สุบิน วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคระยอง เงิน
2 การประกวด VR Beauty Queen นายนฤนาท เจริญสุข วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี ทอง
3 การประกวด VR Beauty Queen นายธิติสรณ์ ทองก้อน วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ เงิน
4 การประกวด VR Beauty Queen นายมณีกานต์ ขุนทุม วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) ทอง
5 การประกวด VR Beauty Queen นายปภัสศิลป์ สิบพลกรัง วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีราชา เงิน
6 การประกวด VR Beauty Queen นายศิรภัสสร ทองบุราณ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลบริหารธุรกิจ ทอง
7 การประกวด VR Star นางสาววัลยา รุ่งสุขเกษมสันต์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ นนทบุรี ทอง
8 การประกวด VR Star นายชัชนันท์ บุญยม วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ นนทบุรี เงิน
9 การประกวด VR Star นายดิษนุวัฒน์ ช่วงไชย วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเพชรบุรี ทอง
10 การประกวด VR Star นางสาวธีร์ญาณ์ดา เครือพรเทศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเพชรบุรี เงิน
11 การประกวด VR Star นายณัฐชนน ชนะพงศ์สุนทร วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคระยอง ทอง
12 การประกวด VR Star นางสาวศศิพิมล คุ้มบัว วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคระยอง เงิน
13 การประกวด VR Star นางสาวภธิราวดี มิ่งบุญ วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี ทอง
14 การประกวด VR Star นายก่อกิจ หุ่นทองแท้ วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี ทอง
15 การประกวด VR Star นายธนชัย สุญาณวนิชกุล วิทยาลัยเทคโนโลยีทางทะเลแห่งเอเชีย ทอง
16 การประกวด VR Star นางสาวศศิรัตน์ บรรจง วิทยาลัยเทคโนโลยีทางทะเลแห่งเอเชีย ทอง
17 การประกวด VR Star นางสาวมารียา ทาลุกเดอร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีบางละมุงอินเตอร์-เทค ทอง
18 การประกวด VR Star นายพณกร เจริญดี วิทยาลัยเทคโนโลยีบางละมุงอินเตอร์-เทค ทอง
19 การประกวด VR Star นายปณต ทัยภูมิพิพัฒน์ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโป่งบริหารธุรกิจ ทอง
20 การประกวด VR Star นางสาวกชกรณ์ ศิริรัตน์ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโป่งบริหารธุรกิจ ทอง
21 การประกวด VR Star นายจิณณวัตร แสนสนอง วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ เงิน
22 การประกวด VR Star นางสาวสิริรัตน์ วัดทอง วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ เงิน
23 การประกวด VR Star นางสาวนฤมล แสนสม วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) ทอง
24 การประกวด VR Star นายธนัทสิน สครีตัน วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) ทอง
25 การประกวด VR Star นางสาวพิชญา แก้วเคลือบ วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรมแหลมฉบัง (EN-TECH) เงิน
26 การประกวด VR Star นายไกรภพ ปกสว่างเจริญ วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรมแหลมฉบัง (EN-TECH) ทอง
27 การประกวด VR Star นางสาวฐิติชญา บำรุงสิน วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีราชา เงิน
28 การประกวด VR Star นายบริวัตร โคตชัยยา วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีราชา เงิน
29 การประกวด VR Star นางสาวณัฐนันท์ มีอนันท์ วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวรการ ทอง
30 การประกวด VR Star นายปฐพงษ์ อยู่ยืนยงค์ วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวรการ ทอง
31 การประกวด VR Star นางสาวนิฌาดา อินแพง วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี เงิน
32 การประกวด VR Star นายฉาย พรมเสน วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี ทอง
33 การประกวด VR Star นายฮาริสัน โรมิโอ ลีล์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบางละมุง ทอง
34 การประกวด VR Star นางสาวฟ้าใส วงษ์เพ็ชร วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบางละมุง ทอง
35 การประกวด VR Star นางสาวนนทวรรณ ภูริปาณิก วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลบริหารธุรกิจ ทอง
36 การประกวด VR Star นายชัยทัด มัดผล วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลบริหารธุรกิจ ทอง
37 การประกวด VR Star นางสาวญาดา ใจชนะ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ เงิน
38 การประกวด VR Star นายณัฐวัตร แซ่ฮึง วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ ทอง
39 การประกวดเต้น/แดนเซอร์ นางสาวสุภาวิดา โสภักดี วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ นนทบุรี ทอง
40 การประกวดเต้น/แดนเซอร์ นางสาววันวิสา พูนแก้ว วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ นนทบุรี ทอง
41 การประกวดเต้น/แดนเซอร์ นางสาวปิยะพร อำภา วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ นนทบุรี ทอง
42 การประกวดเต้น/แดนเซอร์ นางสาวสุภาพร ฤกษ์อ่ำ วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ นนทบุรี ทอง
43 การประกวดเต้น/แดนเซอร์ นางสาววนิดา นิธิกุลตานนท์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ นนทบุรี ทอง
44 การประกวดเต้น/แดนเซอร์ นางสาวรวิกานต์ สีหะวงษ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ นนทบุรี ทอง
45 การประกวดเต้น/แดนเซอร์ นางสาวนรีกานต์ เขนย วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ นนทบุรี ทอง
46 การประกวดเต้น/แดนเซอร์ นางสาวนลินรัตน์ พงษ์สุราช วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ นนทบุรี ทอง
47 การประกวดเต้น/แดนเซอร์ นางสาวกฤษติกา คุ้มทรัพย์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ นนทบุรี ทอง
48 การประกวดเต้น/แดนเซอร์ นางสาวธนพร ศรีคร้าม วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ นนทบุรี ทอง
49 การประกวดเต้น/แดนเซอร์ นางสาวรัชนีกร นาคสำโรง วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี ทอง
50 การประกวดเต้น/แดนเซอร์ นางสาวสุธารส ธรรมสุวรรณ วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี ทอง
51 การประกวดเต้น/แดนเซอร์ นายวงศธร กงคำ วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี ทอง
52 การประกวดเต้น/แดนเซอร์ นายณัฐพงศ์ คำภูธร วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี ทอง
53 การประกวดเต้น/แดนเซอร์ นางสาวเนตรดาว ลอยพิลา วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี ทอง
54 การประกวดเต้น/แดนเซอร์ นายลัลน์ลลิต ป้องสีดา วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี ทอง
55 การประกวดเต้น/แดนเซอร์ นายอัครพล สามารถกุล วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี ทอง
56 การประกวดเต้น/แดนเซอร์ นายวีรศักดิ์ บุญยโพธิ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี ทอง
57 การประกวดเต้น/แดนเซอร์ นายพีรพัทร ถนอมสัตย์ วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี ทอง
58 การประกวดเต้น/แดนเซอร์ นายภูรินทร์ เทสี วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี ทอง
59 การประกวดเต้น/แดนเซอร์ นางสาวชนัญชิดา ป้องบ้านเรือ วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ทองแดง
60 การประกวดเต้น/แดนเซอร์ นางสาวพัขราภา เข็มสีฟ้า วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ทองแดง
61 การประกวดเต้น/แดนเซอร์ นายจีรศักดิ์ แก่งแดนดอน วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ทองแดง
62 การประกวดเต้น/แดนเซอร์ นางสาวนิรมล ดวงแก้ว วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ทองแดง
63 การประกวดเต้น/แดนเซอร์ นางสาวญาดา ศรีสงกา วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ทองแดง
64 การประกวดเต้น/แดนเซอร์ นายหัสดินทร์ รักไทย วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ทองแดง
65 การประกวดเต้น/แดนเซอร์ นางสาวปิยธิดา พุฒเสน วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ทองแดง
66 การประกวดเต้น/แดนเซอร์ นางสาวกนกพร บุญยะกาญจน วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา ทอง
67 การประกวดเต้น/แดนเซอร์ นางสาวนารี ฝาระมี วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา ทอง
68 การประกวดเต้น/แดนเซอร์ นายกรวิทย์ บุราคร วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา ทอง
69 การประกวดเต้น/แดนเซอร์ นายสหรัถ ศรีเมือง วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา ทอง
70 การประกวดเต้น/แดนเซอร์ นายธนวัฒน์ โพธิกูล วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา ทอง
71 การประกวดเต้น/แดนเซอร์ นายธนา เริงถิน วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา ทอง
72 การประกวดเต้น/แดนเซอร์ นางสาวสิริกร คงกะพันธ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา ทอง
73 การประกวดเต้น/แดนเซอร์ นางสาวสาวิกา เตชะวงค์ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา ทอง
74 การประกวดเต้น/แดนเซอร์ นางสาวธัญธร ธัญพืชน์ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา ทอง
75 การประกวดเต้น/แดนเซอร์ นางสาวพิชญาดา เคธรรมมะ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) ทอง
76 การประกวดเต้น/แดนเซอร์ นายอนุวัฒน์ เทพสังข์ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) ทอง
77 การประกวดเต้น/แดนเซอร์ นายนนทพัทธ์ จำเนียรทรัพย์ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) ทอง
78 การประกวดเต้น/แดนเซอร์ นางสาวปวิชญา ธรรมสิงห์ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) ทอง
79 การประกวดเต้น/แดนเซอร์ นายศราวุฒิ แซ่เล้า วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) ทอง
80 การประกวดเต้น/แดนเซอร์ นายติณณภพ นุกรรัมย์ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) ทอง
81 การประกวดเต้น/แดนเซอร์ นางสาวรัตนากร บุญเพ็ง วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) ทอง
82 การประกวดเต้น/แดนเซอร์ นางสาววรรณวิสา สถาวร วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) ทอง
83 การประกวดเต้น/แดนเซอร์ นางสาวธนาพร สายกระโทก วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) ทอง
84 การประกวดเต้น/แดนเซอร์ นางสาวชไมพร พรมราศรี วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) ทอง
85 การประกวดเต้น/แดนเซอร์ นางสาวสุธิดา เรืองสุขสุด วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) ทอง
86 การประกวดเต้น/แดนเซอร์ นางสาวฟาเรีย ลูมิง วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) ทอง
87 การประกวดเต้น/แดนเซอร์ นางสาวเขมิกา แป้นนะริน วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) ทอง
88 การประกวดเต้น/แดนเซอร์ นางสาวเพลงผ้า สุภาวกุล วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) ทอง
89 การประกวดเต้น/แดนเซอร์ นางสาวอารียา เจียมสินดี วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) ทอง
90 การประกวดเต้น/แดนเซอร์ นางสาวจันทร์นภา พรมจันทร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) ทอง
91 การประกวดเต้น/แดนเซอร์ นางสาวธัญชนก ฤทธิ์ไธสง วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) ทอง
92 การประกวดเต้น/แดนเซอร์ นางสาวปานขวัญ หวังใจ วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวรการ ทอง
93 การประกวดเต้น/แดนเซอร์ นางสาวมนัสนันท์ อินทอง วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวรการ ทอง
94 การประกวดเต้น/แดนเซอร์ นางสาวพัทรวี รู้ทาย วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวรการ ทอง
95 การประกวดเต้น/แดนเซอร์ นางสาวศศิธร รุ่งแจ่มแจ้ง วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวรการ ทอง
96 การประกวดเต้น/แดนเซอร์ นายกฤษกร ทราบรัมย์ วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวรการ ทอง
97 การประกวดเต้น/แดนเซอร์ นางสาวขจรภัทร จันทมาศ วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวรการ ทอง
98 การประกวดเต้น/แดนเซอร์ นางสาวดนุสรณ์ มธุรสอภิบาล วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวรการ ทอง
99 การประกวดเต้น/แดนเซอร์ นางสาวพริริสา กิจสงคราม วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวรการ ทอง
100 การประกวดเต้น/แดนเซอร์ นางสาวเพ็ญนภา ทิพย์สวัสดิ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวรการ ทอง
101 การประกวดเต้น/แดนเซอร์ นางสาวเบญจมาศ เหมือนศรี วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวรการ ทอง
102 การประกวดเต้น/แดนเซอร์ นางสาว มณีวรรณ มาอินทร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี ทอง
103 การประกวดเต้น/แดนเซอร์ นางสาว นันท์นภัส ตุงคะพินธุ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี ทอง
104 การประกวดเต้น/แดนเซอร์ นางสาวกนกกร เล็กภู่ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี ทอง
105 การประกวดเต้น/แดนเซอร์ นางสาวปาริตา จารุพงษ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี ทอง
106 การประกวดเต้น/แดนเซอร์ นายอาทิตย์ ปานพิตร วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี ทอง
107 การประกวดเต้น/แดนเซอร์ นางสาวพัชชา ภู่เทศ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี ทอง
108 การประกวดเต้น/แดนเซอร์ นางสาวศิโรรัตน์ สีอ่อง วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี ทอง
109 การประกวดเต้น/แดนเซอร์ นางสาวบุญทริกา จันทร์บุตรดี วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี ทอง
110 การประกวดเต้น/แดนเซอร์ นางสาวจุฑาลักษณ์ คลังแสง วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี ทอง
111 การประกวดเต้น/แดนเซอร์ นางสาวนงนภัส เสียงดี วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา ทอง
112 การประกวดเต้น/แดนเซอร์ นางสาวพรชิตา ตาลพรศรี วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา ทอง
113 การประกวดเต้น/แดนเซอร์ นางสาวกัญญารัตน์ พลศรี วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา ทอง
114 การประกวดเต้น/แดนเซอร์ นางสาวอภิญญา ปุตานันท์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา ทอง
115 การประกวดเต้น/แดนเซอร์ นายวิจิจินดา พวงเล็ก วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา ทอง
116 การประกวดเต้น/แดนเซอร์ นางสาวธิดารัตน์ สุขแสง วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา ทอง
117 การประกวดเต้น/แดนเซอร์ นางสาวลักขณา วิชัยศรี วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา ทอง
118 การประกวดเต้น/แดนเซอร์ นางสาวสมศิริ นุชาติวงษ์ เกริกวิทยาลัย ทอง
119 การประกวดเต้น/แดนเซอร์ นางสาวอภิญญา กล้าพังเทียม เกริกวิทยาลัย ทอง
120 การประกวดเต้น/แดนเซอร์ นางสาววีรภัทรา แซ่ตี่ เกริกวิทยาลัย ทอง
121 การประกวดเต้น/แดนเซอร์ นางสาวศรัญญา เถื่อนกุล เกริกวิทยาลัย ทอง
122 การประกวดเต้น/แดนเซอร์ นางสาวญาณิศา กัลยา เกริกวิทยาลัย ทอง
123 การประกวดเต้น/แดนเซอร์ นางสาวศกลรัตน์ เลิศล้ำสกุลการ เกริกวิทยาลัย ทอง
124 การประกวดเต้น/แดนเซอร์ นางสาวหงษ์ฟ้า ดาวเรือง เกริกวิทยาลัย ทอง